ស្ត្រីមេផ្ទះនិងប្រាក់កម្ចី

មានប្រាក់កម្ចីប្រើដោយស្ត្រីមេផ្ទះ។ ថ្មីៗនេះមានលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់បានយ៉ាងងាយដូចជាការដាក់ប្រាក់និងកាតឥណទាន។ មនុស្សជាច្រើនមានការចាក់បញ្ចាំងនៅក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលប្រើប័ណ្ណឥណពន្ធឬវត្ថុផ្សេងទៀត។ អ្នកដែលមិនមានប្រាក់ចំណូលឬការងារជាក់លាក់មិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី។ ទោះបីជាអ្នកចង់ដកប្រាក់កម្ចីក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីមេផ្ទះឬសិស្សវានឹងត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាអ្នកមិនមានប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួននៅដំណាក់កាលប្រឡងទេ។ ជាទូទៅមនុស្សដែលគ្មានប្រាក់ចំណូលមិនអាចខ្ចីប្រាក់បានទេ។ មានប័ណ្ណប្រាក់កម្ចីនិងកាតឥណទានជាច្រើនដែលសូម្បីតែស្ត្រីមេផ្ទះអាចប្រើបានក្នុងចំនួនតិចតួច។ ប្រសិនបើស្ត្រីមេផ្ទះនៅក្នុងគ្រួសារដែលគ្មានប្រាក់ចំណូលព្យាយាមរកប្រាក់កម្ចីនាងនឹងមិនអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីនោះទេព្រោះនាងមិនអាចឆ្លងកាត់ការប្រឡងបាន។ សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីតូចៗនិងកាតឥណទាន ១០០,០០០ យ៉េនឬតិចជាងនេះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនអាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ជាមុន។ ស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនខ្ចីលុយតាមរយៈការដាក់ប្រាក់ឬកាត។ សូម្បីតែស្ត្រីមេផ្ទះក៏អាចឆ្លងកាត់ការពិនិត្យប័ណ្ណឥណទានបានដែរ។ ប័ណ្ណឥណទានក៏អាចត្រូវបានប្រើជាប័ណ្ណប្រាក់ហើយជាលទ្ធផលអ្នកអាចខ្ចីប្រាក់បាន។ នៅពេលស្ត្រីមេផ្ទះចង់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីកាតឥណទានគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ ប្រសិនបើដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍មានប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាពវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រាក់កម្ចីនិងខ្ចីប្រាក់ទោះបីជាគាត់មិនមានប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!