សម្រាប់ការសម្ភាសការងារជោគជ័យ

ចំណុចសំភាសន៍គឺនៅពេលអ្នកប្តូរការងារមានភាពខុសគ្នាខ្លះអាស្រ័យលើប្រភេទការងារ។ ការបូកគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគាំទ្រសំភាសន៍ការផ្លាស់ប្តូរអាជីពដែលផ្តល់ដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈ។ តើបទសម្ភាសន៍ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច? ជំនាញកុំព្យូទ័រគឺចាំបាច់ឧទាហរណ៍សម្រាប់ការងារស្មៀន។ អ្វីដែលអ្នកគួរតែអាចពន្យល់បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍គឺជាអ្វីដែលអ្នកបានទទួលពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើវាបានបន្ទាប់ពីអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារ។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកលក់និងបុគ្គលិកដើម្បីពន្យល់ពីលទ្ធផលនិងការវាយតម្លៃកន្លែងធ្វើការមុនពេលផ្លាស់ប្តូរការងារជាមួយនឹងតម្លៃលេខជាក់លាក់។ អ្វីដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺបង្ហាញថាអ្នកអាចចូលរួមវិភាគទានបានប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរការងារ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះនៅក្នុងការងារសេវាកម្មគឺការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះភាគីម្ខាងទៀតដូចជាទឹកមុខនិងរបៀបនិយាយ។ អាចនិយាយបានថាអ្នកច្រើនតែអាចមើលឃើញទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមក្នុងពេលសម្ភាសន៍។ អ្នកនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសន៍ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកសម្ភាសន៍នូវចំណាប់អារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងភាសាច្បាស់និងស្នាមញញឹម។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបានវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បុគ្គលិកផលិតកម្មដើម្បីនាំយកការងារដែលត្រូវបានផលិតពិតប្រាកដឬការងារដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ។ អ្វីដែលអ្នកគួរអំពាវនាវគឺអាកប្បកិរិយានៃការធ្វើការយ៉ាងក្លៀវក្លាចំពោះអ្វីដែលថ្មីនិងស្មារតីនៃការប្រកួតប្រជែង។ ការងារបច្ចេកទេសត្រូវការជំនាញនិងបទពិសោធន៍។ អ្វីដែលអ្នកគួរតែអាចពន្យល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមរបៀបងាយយល់គឺជំនាញជាក់លាក់និងបទពិសោធន៍ការងារដែលអ្នកអាចប្រើបានបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរការងារ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!