លក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកប្រាក់ដោយគ្មានការប្រាក់ដំបូងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ។ អ្នកនឹងត្រូវយល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចី។ ក្នុងករណីជាច្រើនចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកខ្ចីនឹងកំណត់ថាតើអ្នកមានប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ដែរឬទេ។ ក៏មានប្រាក់កម្ចីដែលមិនមានការប្រាក់សម្រាប់តែខ្ចីក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ១០ ថ្ងៃនិង ១ ខែប៉ុណ្ណោះ។ មានផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលមិនគិតការប្រាក់ប្រសិនបើអ្នកមិនខ្ចីរយៈពេល ៧ ថ្ងៃឬលើសនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកខ្ចីក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកនឹងត្រូវបានគិតប្រាក់រួមទាំងការប្រាក់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយគ្មានការប្រាក់មួយដងសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យថ្មី។ ប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានអតិថិជន។ ទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាក់កម្ចីដំបូងព្យាយាមប្រើប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ថ្មីក៏ដោយវាបានក្លាយជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចធ្វើបាន។ ជាគោលការណ៍ប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់គឺជាផលិតផលសម្រាប់អតិថិជនថ្មីប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់អាចរកបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ក្នុងករណីប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់វាហាក់ដូចជាមិនមានអ្នកធានាឬវត្ថុបញ្ចាំទេ។ អ្នកខ្លះអាចត្រូវការអ្នកធានាឬបញ្ចាំ។ វាជាគំនិតល្អក្នុងការពិចារណាថាតើការខ្ចីប្រាក់របស់អ្នកអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអ្នកអាចប្រើប្រាក់កម្ចីដោយគ្មានការប្រាក់មុនពេលដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចី។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!