ព័ត៌មានជំនួយសម្រាប់ការសម្ភាសនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ

មិនកំណត់ចំពោះការសម្ភាសនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារនោះទេក្នុងករណីភាគច្រើនមានការត្រួតពិនិត្យឯកសារដោយផ្អែកលើប្រវត្តិរូបមុនពេលសម្ភាសន៍។ ម៉្យាងវិញទៀតបទសម្ភាសន៍នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយអ្នកសម្ភាសន៍ដឹងរួចហើយនូវអ្វីដែលអ្នកបានសរសេរនិងដាក់ចូលក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក។ ចំណុចសំខាន់នៃការសម្ភាសគឺវិធីដែលអ្នកអាចបង្ហាញនូវអ្វីដែលអ្នកមិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចត្រូវបានសម្ភាសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការងារទៅជាអ្វីដែលខុសពីការងារឬឧស្សាហកម្មមុនរបស់អ្នក។ ភាពក្លៀវក្លាសម្រាប់មុខរបរថ្មីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសំខាន់ដើម្បីបង្កើតឡើងដោយខ្វះសមត្ថភាពជាក់ស្តែង។ វាពិបាកក្នុងការបង្ហាញពីការលើកទឹកចិត្តសូម្បីតែអ្នកទទូចដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ អ្វីដែលគួរត្រូវពន្យល់ឱ្យបានច្បាស់គឺអ្នកយល់ច្បាស់ពីអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការងារដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យហើយកន្លែងដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរការងារ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកអាចពន្យល់បានច្បាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងកន្លែងការងារថ្មីរបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានបំណងនិងអ្វីដែលអ្នកមានបន្ទាប់ពីអ្នកប្តូរការងារ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលអាចប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាតើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរការងារ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតែមួយឬផ្លាស់ប្តូរការងារទៅក្នុងឧស្សាហកម្មតែមួយយើងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍នូវជំនាញដែលអ្នកមាននិងសមិទ្ធិផលអ្វីខ្លះដែលអ្នកមាន។ អ្វីដែលអ្នកគួរតែអាចពន្យល់បានក្នុងបទសម្ភាសន៍គឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានយ៉ាងស្មោះត្រង់នៅក្នុងការងារថ្មីរបស់អ្នកដោយប្រើបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ នេះនឹងក្លាយជាកូនសោរសម្រាប់ការសម្ភាសការងារដែលជោគជ័យ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!