ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់

អ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់គឺរយៈពេលដែលគ្មានការប្រាក់។ ចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកអាចខ្ចីដោយគ្មានការប្រាក់អាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុណាដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចីពី។ វាហាក់ដូចជាការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ជាធម្មតាខ្ពស់បន្ទាប់ពីរយៈពេលគ្មានការប្រាក់។ ប្រសិនបើអ្នកអាចទទួលបានសំណងពេញលេញក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរសប្តាហ៍អ្នកគ្រាន់តែអាចសងប្រាក់ដែលបានខ្ចីហើយវានឹងមើលទៅដូចជាប្រាក់កម្ចីដ៏អស្ចារ្យ។ សូមចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកមិនសងក្នុងរយៈពេលកំណត់នៃថ្ងៃទេនោះអ្នកនឹងត្រូវបានគិតការប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ អ្វីដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលប្រើប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់។ រហូតមកដល់ពេលនេះវានៅឆ្ងាយពីប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រើប្រាក់កម្ចីដោយគ្មានការប្រាក់អ្នកអាចនឹងខ្ចីវា។ ជាមួយនឹងការបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់កម្ចីវាងាយស្រួលក្នុងការបំភ្លេចការពិតដែលថាអ្នកបានខ្ចីប្រាក់ពីព្រោះនីតិវិធីខ្ចីប្រាក់មានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលការប្រឡងត្រូវបានបញ្ចប់។ មិនថាវាជាប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ឬការប្រមូលប្រាក់វាជាបំណុលដែលបានខ្ចីពីអ្នកដទៃ។ នៅពេលប្រើប្រាក់កម្ចីសូមរក្សាទុកក្នុងចន្លោះដែលអ្នកអាចសងវាបានសមរម្យហើយរៀបចំផែនការជាមុនដែលអ្នកអាចសងវាបាន។ ជាទូទៅប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់មិនត្រូវបានផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនលក់ឥណទាននិងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់។ ពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗបន្ទាប់ពីផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាក់លាក់ចំពោះចំនួននិងរយៈពេលដែលចង់បាន។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!